A PARTIR DE 2016 LES SCP TRIBUTARAN PER L'IMPOST DE SOCIETATS!!!(1)


Fins ara les SCP tributaven en la declaració de renda de cada soci segons la participació assignada. Així un soci que disposa d'un 20% de participacions d'una SCP liquidava a la seva renda pels beneficis d'aquest 20%

A partir de 2016 tributaran per l'Impost de Societats.


TOTES LES SCP?

NO, només aquelles que tinguin personalitat jurídica i una activitat mercantil.

COM?

1.- Personalitat jurídica es considera quan els socis tenen una voluntat d'actuar enfront de terceres persones com una entitat. Tenir CIF ja s'entén actuar com una entitat, per tant, a la pràctica, totes les SCP tenen personalitat jurídica.
2.- Activitat mercantil la tindran totes menys les SCP agràries, ramaderes, mineres o de caràcter professional.