A PARTIR DE 2016 LES SCP TRIBUTARAN PER L'IMPOST DE SOCIETATS!!!(2)


En l'article anterior dèiem que totes les SCP hauran de tributar per l'Impost de societats menys les SCP agràries, ramaderes, mineres o de caràcter professional.

Agràries, ramaderes o mineres sembla que es força clar a l'activitat que s'han de dedicar, però les de caràcter professional...... que entenem per professional?


HISENDA NO S'ACLAREIX!

De primeres, hisenda es basa en l'IAE. Aquesta normativa distingeix les activitats empresarials de les professionals. Secció 1 per activitats empresarials i secció 2 per professionals.

La cosa es complica quan anem a buscar la veritable naturalesa de l'activitat, sense tenir en compte els epígrafs de l'IAE, i així, una SCP dedicada al món de les assegurances, si escull donar-se d'alta "d'agència d'assegurances" li pertocaria la secció 1 i per tant sotmès a Impost de Societats i si ho fa com "agent d'assegurances" la secció 2 i tributar com abans per IRPF. Caldria buscar aquí la veritable naturalesa de l'activitat i aplicar l'activitat que correspongui.

Esperem que pròximament hisenda clarifiqui més la seva postura.