ACLARIM LES NOVES OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS, CLUBS ESPORTIUS, AMPES, ETC!!!(6)


L'IVA en les Associacions sense ànim de lucre

Primer de tot dir que aquestes entitats SÍ que estan subjectes a IVA. Ara bé, poden estar exemptes, o sigui, tot i estar subjectes la Llei els dispensa de liquidar l'IVA sempre i quan estiguin dins d'algun dels següents grups:

- Entitats de caràcter social; protecció de la infància, tercera edat, educació especial, assistència a persones en minusvalidesa.

- Entitats esportives, sempre que estiguin sota la tutela de les federacions esportives o d'entitats privades de caràcter social.

- Entitats culturals; biblioteques, centres de documentació, teatre, música....

- Serveis prestats als associats per agrupacions que la seva activitat està totalment exempta.

A tot arreu parlem que les entitats han de tenir caràcter social, però quan es considera una entitat de caràcter social?

Ho reconeix la mateixa Administració de l'estat i ha de complir els següents requisits:

a) Tenir finalitat no lucrativa i els beneficis destinar-los a la mateixa entitat

b) Els càrrecs de President, Patró, etc. han de ser gratuïts

c) Els associats de l'entitat, cònjuges o parents fins al 2° grau no podran ser destinataris principals, ni gaudir de condicions especials en els serveis prestats per l'entitat.(només afecta les entitats culturals)