FONS DE COMERÇ CANVIS PEL 2016!!!


Fins al 2015 comptablement el Fons de comerç no s'amortitzava. Només a l'hora de fer l'impost de societats podíem assignar com despesa l'1% del seu valor d'adquisició. Això suposava un ajust extra comptable que calia reflectir en l'impost de societats.

A partir de 2016 ja no és així. Aquests actius podran amortitzar-se comptablement a raó d'un 10% anual. A l'impost de societats l'amortització serà del 5% en lloc de l'1%.

PODREM AMORTITZAR UN 10% A LA COMPTABILITAT I UN 5% A L'IMPOST DE SOCIETATS?.

Noooooo. El 5% de l'impost de societats el podrem aplicar sempre i quan comptablement amortitzem el 10%. Per tant, caldrà fer un ajust extra comptable d'un 5%, ja que en l'impost de societats només ens deixen descomptar el 5% com despesa.

El que passa és que si comptablement no amortitzem el 10%, és a dir, passem d'amortitzar el fons de comerç, llavors a l'hora de fer l'impost de societats no ens deixaran aplicar el 5%.

Complicadet oi!